ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Εύκολα - Γρήγορα - Αξιόπιστα

Ελληνικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Γερμανικά | Ιταλικά | Ισπανικά

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ακαδημαϊκά έγγραφα

Ξενόγλωσσα Πτυχία, Συγγράμματα κ.α.

Οικονομικού τύπου

Banking & Finance, Λογιστική, Marketing, Ανθρώπινοι Πόροι, Χρηματοοικονομικά, Εκπαιδευτικό Υλικό κ.α.

Νομικής φύσεως

Συμβόλαια, Δικαστικές Αποφάσεις, Πρακτικά, Πληρεξούσια, Αγωγές, Εξωδικαστικοί Συμβιβασμοί κ.α.

Ιατρικού τύπου

Ιατρικές Εκθέσεις, Πρακτικά Συνεδρίων, Εγχειρίδια Ιατρικού Εξοπλισμού, Ιατρικά Εγχειρίδια Πάσης Φύσεως, Ιατρικά Πιστοποιητικά, Επιστημονικές Αναφορές κ.α.

Πληροφορικής / Τεχνολογίας

Online Τεκμηρίωση, Εφαρμογές Λογισμικού, Εγχειρίδια Hardware/Software, Τοπική Προσαρμογή Ιστοσελίδων, Video Games κ.α.

Τεχνικά και Εμπορικά

Εγχειρίδια, Διαφημιστικό Υλικό, Φυλλάδια Οδηγιών, Φυλλάδια Προδιαγραφών, Πιστοποιητικά Ευρεσιτεχνιών, Εκπαιδευτικό Υλικό κ.α.

Φιλολογικά

Λογοτεχνία, Ιστορία-Τέχνη, Αρχαιολογία, Πολιτισμός, Κοινωνικά Θέματα κ.α.

Μηχανολογικά / Engineering

Mechanical, Automotive, Chemical, Petrochemical, Civil, Electrical & Electronic Reports, Εγχειρίδια Χρήσης & Συντήρησης Μηχανημάτων κ.α.

Λοιπές υπηρεσίες

Μεταφράσεις Διαφημιστικού Υλικού, Απομαγνητοφωνήσεις, Δακτυλογραφήσεις κ.α.

Η ποιότητα των μεταφραστικών μας υπηρεσιών βασίζεται στην εμπιστευτικότητα, στη ταχύτητα, στο εξειδικευμένο μας προσωπικό και στη σχέση παρεχομένης ποιότητας και κόστους.

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗ

Εμπειρία

Με 15+ χρόνια προϋπηρεσίας και έχοντας αναπτύξει μια αυστηρή & αποτελεσματική διαδικασία επιλογής  συνεργατών, έχουμε δημιουργήσει μία έμπειρη ομάδα επαγγελματιών μεταφραστών ανά έργο, ειδικότητα και γλώσσα.

Τεχνολογία

Με εκτεταμένες επενδύσεις στη μεταφραστική τεχνολογία και τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεταφραστικών εργαλείων, επιτυγχάνουμε σύντομους χρόνους παράδοσης και χαμηλότερα κόστη.

Ποιότητα

Από το 2002 έως και σήμερα λειτουργούμε σταθερά με την ίδια φιλοσοφία και τον ίδιο σκοπό – την παροχή ποιοτικών μεταφραστικών υπηρεσιών, γρήγορα – αξιόπιστα – οικονομικά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Click or drag a file to this area to upload.
(συμπιέστε τα σε .zip αν είναι περισσότερα από ένα)